Menu

Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd ter Kamer van Koophandel te Haarlem d.d. dd-mm-jjjj
Algemene Voorwaarden van Taxi Centrale Haarlem, gevestigd te Haarlem

Algemene voorwaarden van Taxi Centrale Haarlem

ALGEMENE BEPALINGEN

1. DEFENITIES

1.1 Gebruiker Algemene Voorwaarden: Taxi Centrale Haarlem.
1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan Taxi Centrale Haarlem een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Taxi Centrale Haarlem uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: het in opdracht aannemen en uitvoeren van taxi- en vervoerwerkzaamheden, tevens het verhuren van materieel en personeel, dit alles in de ruimste zin van het woord.
1.4 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Taxi Centrale Haarlem ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Taxi Centrale Haarlem vervaardigde stukken waaronder onder meer gegevensdragers.

2. ALGEMEEN

2.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter griffie van de rechtbank te Alkmaar zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Taxi Centrale Haarlem vervallen.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en op alle door opdrachtgever met Taxi Centrale Haarlem gesloten (vervoers)overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Taxi Centrale Haarlem schriftelijk is bevestigd. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen
voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor onvoldoende om aan te nemen dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden heeft verworpen.
2.3 Bedingen die de kern van de prestatie willen weergeven worden nader overeengekomen middels een door Taxi Centrale Haarlem op te stellen opdrachtbevestiging.
2.4 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde, onderwerpen afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.
2.6 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden, binden Taxi Centrale Haarlem slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
2.7 Zijn of worden deze algemene voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Taxi Centrale Haarlem zal alsdan gerechtigd zijn het ongeldige of onverbindende gedeelte te vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.
2.8 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

3. OFFERTES / AANBIEDING

3.1 Alle door Taxi Centrale Haarlem gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm en door wie dan ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder brandstof-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Taxi Centrale Haarlem gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Taxi Centrale Haarlem gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Wijziging van opgegeven prijzen wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Indien Taxi Centrale Haarlem kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering sprake is van een stijging met meer dan 5% ten aanzien van bijvoorbeeld lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, kan zij tussentijds deze prijsstijging doorberekenen.
3.5 Taxi Centrale Haarlem is gerechtigd bij langlopende contracten jaarlijks prijswijzigingen door te voeren volgens richtlijnen van de NEA index.
3.6 Indien de uitvoering van enig werk, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Taxi Centrale Haarlem wordt opgedragen, is wederpartij verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Taxi Centrale Haarlem terug te zenden, bij gebreke waarvan Taxi Centrale Haarlem het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen

4. OPDRACHTEN

4.1 Een overeenkomst tussen Taxi Centrale Haarlem en opdrachtgever komt eerst tot stand indien en nadat Taxi Centrale Haarlem de opdracht schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd dan wel wanneer Taxi Centrale Haarlem geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn eventuele bezwaren aan Taxi Centrale Haarlem kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2 Afspraken met personeel binden Taxi Centrale Haarlem niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
4.3 Bij eventuele mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.4 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
4.5 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Taxi Centrale Haarlem ter kennis zijn gebracht.
4.6 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
4.7 Wijzigingen van gegeven opdrachten binden Taxi Centrale Haarlem eerst na schriftelijke acceptatie. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico dat de gewenste wijziging niet, niet tijdig of niet geheel wordt doorgevoerd voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Taxi Centrale Haarlem zijn bevestigd.
4.8 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
4.9 Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
4.10 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
4.11 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven.

5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Gemert, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.2 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Taxi Centrale Haarlem, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Taxi Centrale Haarlem, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.
5.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Taxi Centrale Haarlem, tenzij door haar schuld veroorzaakt.
5.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale (werk)tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd en dit ertoe leidt dat buiten de normale (werk)tijd werkzaamheden verricht moeten worden, kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
5.5 Taxi Centrale Haarlem behoudt zich het recht voor meerdere klanten per rit te combineren mits dit niet leidt tot een maximale overschrijding van anderhalf uur extra reistijd.
5.6 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Taxi Centrale Haarlem voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Taxi Centrale Haarlem het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van het recht op
schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Taxi Centrale Haarlem verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
5.7 Taxi Centrale Haarlem is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Taxi Centrale Haarlem een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
5.8 Taxi Centrale Haarlem zal de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uitvoeren.
5.9 Indien tijdens de uitvoering van een door Taxi Centrale Haarlem aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Taxi Centrale Haarlem onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Taxi Centrale Haarlem het recht de opdracht te wijzigen, zodat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakte meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is door Taxi Centrale Haarlem reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.

6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1 Indien Taxi Centrale Haarlem een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Taxi Centrale Haarlem schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen alsnog voor nakoming zorg te dragen.

7. OVERMACHT

7.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Taxi Centrale Haarlem geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Taxi Centrale Haarlem niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Storingen en/of werkstakingen in het bedrijf, vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.
7.3 Taxi Centrale Haarlem heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Taxi Centrale Haarlem haar verbintenis had moeten nakomen.
7.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.5 Voor zoveel Taxi Centrale Haarlem ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Taxi Centrale Haarlem gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

8. ANNULERING

8.1 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst met Taxi Centrale Haarlem tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 10% van de overeengekomen prijs inclusief BTW als annuleringskosten bij opdrachtgever in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.
8.2 Annulering kan alleen schriftelijk en met instemming van Taxi Centrale Haarlem geschieden.

9. KLACHTEN EN GARANTIE

9.1 Opdrachtgever kan tot acht dagen na uitvoering van de overeenkomst schriftelijk en met redenen omkleed bij Taxi Centrale Haarlem reclameren.
9.2 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Taxi Centrale Haarlem juist zijn, zal Taxi Centrale Haarlem de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen, althans de dienst alsnog conform de overeenkomst uitvoeren. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en/of de geleverde dienst.
9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Taxi Centrale Haarlem slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder “Aansprakelijkheid” bepaalde.
9.4 Het navolgende kan nimmer aanleiding geven tot enige reclame:
– druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen.
9.5 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
9.6 Opdrachtgever zal alle door Taxi Centrale Haarlem voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van, adresmateriaal, telefoonnummers en/of door Taxi Centrale Haarlem in de gelegenheid te stellen ter plaatse, of bij prospect of anderszins benaderde adressen telefonisch een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
9.7 Voor klachtenafhandeling hanteert Taxi Centrale Haarlem de richtlijnen, zoals weergegeven in het landelijk klachtenmeldpunt taxi. Voor klachtmelding, kunt u schrijven naar of bellen met, postbus 600, 2501 CP Den Haag, Tel. 0900 – 202 18 81.

10. OPSCHORTING EN ONTBINDING

10.1 Taxi Centrale Haarlem is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
10.2 Voorts is Taxi Centrale Haarlem bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Taxi Centrale Haarlem op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Taxi Centrale Haarlem de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.4 Taxi Centrale Haarlem behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Indien Taxi Centrale Haarlem aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2 Indien Taxi Centrale Haarlem aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Taxi Centrale Haarlem te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Taxi Centrale Haarlem aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Taxi Centrale Haarlem toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.4 Taxi Centrale Haarlem is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Taxi Centrale Haarlem nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Taxi Centrale Haarlem bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Taxi Centrale Haarlem steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.
11.6 Opdrachtgever vrijwaart Taxi Centrale Haarlem voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan opdrachtgever toerekenbaar is.
11.7 Taxi Centrale Haarlem verplicht zich door opdrachtgever ter verwerking geleverde goederen en/of materialen alsmede de van opdrachtgever ontvangen tekeningen, ontwerpen en filmmateriaal als een goede huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
11.8 Schade veroorzaakt door opdrachtgever aan het voertuig c.q. voertuigen tijdens de taxirit komt voor rekening van de opdrachtgever.
11.9 Taxi Centrale Haarlem is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door dood of letsel van een reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer de reiziger is overkomen. Taxi Centrale Haarlem is niet aansprakelijk indien het ongeval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan vervoerder de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen. De schadevergoeding die Taxi Centrale Haarlem mogelijk verschuldigd is, is beperkt tot een bedrag van maximaal € 137.000,00 per reiziger.
11.10 Taxi Centrale Haarlem is niet verantwoordelijk voor verlies, vermissing en/of beschadiging van bagage, behoudens voor zover Taxi Centrale Haarlem ter zake het verwijt kan worden gemaakt dat een zorgvuldig vervoerder de omstandigheden waaronder het verlies, de vermissing en/of de beschadiging is opgetreden had kunnen vermijden dan wel verhinderen. In elk geval is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,00.
11.11 Opdrachtgever, althans de reiziger, is verplicht aan Taxi Centrale Haarlem te vergoeden de schade die hij dan wel diens bagage aan Taxi Centrale Haarlem berokkent, behalve wanneer deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig reiziger niet heeft kunnen vermijden en voor zover de gevolgen niet konden worden verhinderd. Er kan geen beroep worden gedaan op de hoedanigheid of een gebrek van de bagage.
11.12 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

12. BETALINGEN

12.1 Taxi Centrale Haarlem is gerechtigd gehele (bij consumenten tot 50%) of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien de opdrachtgever hier niet aan voldoet, is Taxi Centrale Haarlem niet gehouden de overeenkomst uit te voeren.
12.2 Taxi Centrale Haarlem is gerechtigd voldoende zekerheid voor betaling te verlangen, zulks uitsluitend ter beoordeling van Taxi Centrale Haarlem.
12.3 Alle betalingen welke op rekening geschieden dienen binnen 14 dagen na factuurdatum netto contant zonder enige aftrek in gangbare Euro munt te worden betaald.
12.4 Alle andere betalingen dienen contant te geschieden, of zoals anders is overeengekomen.
12.5 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
12.6 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever . De incassokosten bedragen tenminste 15 % van het openstaande bedrag, waarbij een minimum geldt van € 150,00. Indien Taxi Centrale Haarlem hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
12.7 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
12.8 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, dood, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Taxi Centrale Haarlem op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
12.9 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Taxi Centrale Haarlem doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Taxi Centrale Haarlem zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Taxi Centrale Haarlem cederen. Opdrachtgever verleent Taxi Centrale Haarlem reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
12.10 Een klacht over (de uitvoering van) bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

13. NIET OVERNAME PERSONEEL

13.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van zes maanden na afloop van de opdracht, een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Taxi Centrale Haarlem bij opdrachtgever te werk gesteld personeel, zulks op straffe van een boete van € 2.000,00 voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt. BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR

14. VERHUUR

14.1 Verhuurder verbindt zich aan huurder nader gespecificeerde zaken in huurgebruik af te staan gelijk huurder zich verbindt deze zaken van verhuurder in huurgebruik aan te nemen. Het gehuurde blijft eigendom van de verhuurder.
14.2 Huurder verbindt zich de overeengekomen huurprijs en de uit deze overeenkomst voortvloeiende vergoedingen en kosten te betalen en het gehuurde na beëindiging van de huurtijd terug te leveren, een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. Onder teruglevering wordt in deze bijzondere bepalingen verstaan het in oorspronkelijke staat overdragen van het gehuurde door de huurder aan verhuurder.
14.3 De huur wordt aangegaan voor een door partijen vastgestelde periode, welke aanvangt op de overeengekomen dag van aflevering en eindigt op de overeengekomen dag van teruglevering. De minimale huurperiode bedraagt 1 dag.
14.4 Wanneer het verhuurde binnen de overeengekomen huurperiode voortijdig wordt teruggeleverd, blijft de huursom over de gehele overeengekomen huurtijd verschuldigd.
14.5 Indien het gehuurde door enige oorzaak niet op het overeengekomen tijdstip door huurder in huurgebruik wordt aangenomen, is huurder niettemin de huursom over de gehele overeengekomen periode verschuldigd, terwijl het gehuurde voor rekening en risico van huurder ter beschikking wordt gehouden. Indien huurder niet onverwijld na sommaties het gehuurde in huurgebruik aanneemt, is verhuurder gerechtigd daarover vrijelijk te beschikken, terwijl de overeengekomen huurprijs onverkort verschuldigd blijft.
14.6 Verhuurder draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel terzake bestaande Nederlandse wettelijke voorschriften.
14.7 Huurder heeft het recht het gehuurde voor ingebruikname te (doen) keuren. Indien huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt het gehuurde geacht in goede staat, volledig en volgens afspraak te zijn geleverd.
14.8 Huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan het terrein of aan goederen die zich daarop of daarin bevinden.
14.9 Gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico van de gehuurde zaken voor rekening van huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, handeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook in geval van overmacht. Huurder is verplicht alle schade aan de gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde.
14.10 Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruik wordt gemaakt, is huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend.
14.11 Huurder vrijwaart verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met het gehuurde.
14.12 Gedurende de huurperiode is huurder gehouden het gehuurde naar aard en bestemming als een goed huurder te gebruiken, te onderhouden en te beveiligen tegen diefstal en beschadiging.
14.13 Huurder is verplicht het gehuurde alleen door goed gekwalificeerd personeel te laten gebruiken, bij gebreke waarvan de hieruit voorvloeiende schade voor rekening van huurder komt. De gebruiker van het gehuurde dient in het bezit te zijn van de voorgeschreven diploma’s die nodig zijn voor de bediening van het gehuurde.
14.14 Tijdens de huurperiode worden alle eventueel noodzakelijke reparaties door of namens verhuurder uitgevoerd. Huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder eventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.
14.15 Gedurende de huurperiode is verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. Huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen.
14.16 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde aan enige derde in gebruik te geven, te verkopen of onder te verhuren, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
14.17 Na afloop van de huurperiode is huurder verplicht het gehuurde in oorspronkelijke en gereinigde staat compleet terug te leveren.
14.18 Indien huurder zich niet houdt aan de terugleververplichting, zal huurder aansprakelijk zijn voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten, inkomstenderving van verhuurder daaronder begrepen. Huurder is onder dezelfde voorwaarden verplicht alle bij het gehuurde behorende bescheiden en accessoires op het tijdstip van inlevering aan verhuurder te overhandigen.
14.19 Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum teruglevert, heeft verhuurder het recht om zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst te ontbinden en het gehuurde onverwijld weer tot zich te (doen) nemen, onverminderd het recht van verhuurder de hierdoor ontstane schade bij huurder in rekening te brengen. Indien deze situatie zich voordoet, zal verhuurder het gehuurde terstond controleren op eventuele beschadigingen en gebreken. Verhuurder zal huurder per omgaande haar bevindingen betreffende de toestand van het gehuurde kenbaar maken en hem in de gelegenheid stellen het gehuurde te inspecteren.
14.20 Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor risico van huurder. Verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze voorwaarden is bepaald.
14.21 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige door huurder of derden geleden schade ten gevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van de gehuurde zaken.
14.22 Iedere aansprakelijkheid van verhuurder jegens huurder is beperkt tot het bedrag dat de verzekering van verhuurder met betrekking tot deze aansprakelijkheid uitkeert. Aansprakelijkheid die verder strekt dan het hiervoor bedoelde bedrag of aansprakelijkheid die niet wordt gedekt door een verzekering wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
14.23 Schade aan het gehuurde dient direct aan verhuurder te worden gemeld. Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij verhuurder te worden ingediend.
14.24 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder of zijn ondergeschikten.

Slotbepalingen

15. GESCHILLEN

15.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.
15.2 De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Taxi Centrale Haarlem is bij uitsluiting bevoegd van de geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft Taxi Centrale Haarlem het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Voor klachtenafhandeling hanteert Taxi Centrale Haarlem de richtlijnen, zoals weergegeven in het landelijk klachtenmeldpunt taxi.

16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op alle overeenkomsten en transacties van Taxi Centrale Haarlem is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.